ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้

วัตถุประสงค์ของสมาคม "สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้"

 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาด้านศาสนา สังคม เศรษฐกิจและพหุวัฒนธรรม โดยเน้นให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อส่งเริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดีเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเป็นเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในบริบทด้านศาสนาอิสลาม
 3. เพื่อให้เป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจการศาสนา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของรัฐที่กำหนด 
 4. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 5. เพื่อช่วยชดข้อพิพาทต่างๆ ประนีประนอมในมิติด้านศาสนา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
 6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการของสมาคม ประกอบด้วย

 1. นายมะตูกี สาและ นายกสมาคม 
 2. นายฮัสบูเล๊าะ หิเล อุปนายกสมาคม 1 
 3. นายมะรีเพ็ง อุดิง อุปนายกสมาคม 2 
 4. นายดุลลาเต๊ะ ยายา อุปนายกสมาคม 3 
 5. นายปราโมทย์ หอมรสกล้า อุปนายกสมาคม 4 
 6. นายอับดุลฮากิม อาเซ็งมาแบ เลขานุการ 
 7. นายบัตรี โต๊ะกายอ เหรัญญิก 
 8. นายวอแด มาฮะ กรรมการ 
 9. นายมูฮัมหมัดนายิบ หิเล กรรมการ 
 10. นายสุกรี ดาตู กรรมการ 
 11. นายมูหำหมัดกอเซ็ง แนแซ กรรมการ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่

เลขที่ 239/5 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

© 2019 - www.sila2018.com. All rights reserved.